W ten weekend dodaj 2 dowolne produkty do koszyka i zgarnij 20% zniżki na całe zakupy!

Szukaj

Regulamin konkursu

Jesienny Konkurs w 3 prostych krokach:
1. Kup dowolny produkt w sklepie www.hectolove.com
2. W procesie finalizacji zakupów wpisz kod: KONKURS. Pozwoli on nam zarejestrować Ciebie jako Uczestnika Konkursu a Tobie da 1% zniżki na cały zakup
3. Napisz kilka słów, ciekawostkę lub anegdotę o swoim psie w komentarzu pod postem konkursowym na Facebooku lub Instagramie (www.facebook.com/hectolove ; www.instagram.com/hectolove_official)


REGULAMIN KONKURSU

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Jolanta Stachowiak, Zimin 75, 63-006 Zimin - właściciel sklepu pod nazwą Hectolove.com
2. Fundatorem nagrody jest Ogranizator.
3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook i Instagram. Facebook i Instagram jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
4. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/hectolove i www.instagram.com/hectolove_official (zwanej dalej “FanPage”)

Warunki uczestnictwa

1. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, czyli uczestnik powinien mieć skończone 18 lat.
2. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook lub Instagram.
3. Warunkiem udziału w konkursie jest:
a. dokonanie dowolnych zakupów w sklepie Hectolove.com w okresie 07.10.2020 do 18.10.2020 do godziny 23:59. 
b. Użycie przy finalizacji zakupu w sekcji "Kod" kodu: KONKURS w zarejestrowania Uczestnika konkursu (kod upoważnia do zniżki 1% na całe zakupy)
c. Napisanie kilku słów pod postem konkursowym motywujących Organizatora do wyboru 
4. Konkurs trwa od 07.10.2020 do 18.10.2020 do godziny: 23:59.
5. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 19.10.2020 za pośrednictwem FanPage.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebook’a lub Instagram'a.
7. Konkurs wymaga minimalnej ilości zgłoszeń konkursowych - 5 zgłoszeń.

Zadanie konkursowe

1. Aby Uczestnik wziął udział w konkursie musi wykonać poniższe zadania:
a. dokonanie dowolnych zakupów w sklepie Hectolove.com w okresie 07.10.2020 do 18.10.2020 do godziny 23:59.
b. Użycie przy finalizacji zakupu w sekcji "Kod" kodu: KONKURS w zarejestrowania Uczestnika konkursu (kod upoważnia do zniżki 1% na całe zakupy)
c. Napisanie kilku słów pod postem konkursowym na FanPage motywujących Organizatora do wyboru wskazanego Uczestnika konkursu
2. W konkursie zostanie wybrany 1 zwycięzca Nagrody Głównej i 2 Zwycięzców Nagrody Dodatkowej.
3. Organizator dokona wyboru najciekawszego opisu pod postem konkursu na FanPage. W ten sposób zostanie wyłoniony zwycięzca Nagrody Głównej i 2 Zwycięzców Nagrody Dodatkowej.
4. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku, Instagramie lub przez adres e-mail.

Nagroda
1. Nagrodą Główną w konkursie jest: Voucher zakupowy do sklepu Hectolove.com o wartości 500 zł (słownie pięćset złotych)
2. Nagrodą Dodatkową w konkursie jest: Voucher zakupowy do sklepu Hectolove.com o wartości 200 zł (słownie dwieście złotych)
3. Nagrodę Organizator udostępni Zwycięzcom w formie elektronicznego kodu do wykorzystania na stronie sklepu www.hectolove.com.
4. Nagroda będzie ważna do wykorzystania do dnia 19.10.2021.
5. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
8. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Jesienny Konkurs”
4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

Postanowienia końcowe

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów